Fundusz Osiedlowy Komunikaty Infrastruktura Sprawy społeczne Środowisko Rada Osiedla Kowale Zasobnik
21 Czerwca 2024, imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Wrocławski program usuwania azbestu.

Finansowanie usuwania azbestu

Źródła finansowania usuwania azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program priorytetowy pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023, przy czym:

  • podpisywanie umów do 31.03.2023 r.,
  • wydatkowanie środków przez beneficjenta do 15.11.2023 r.

Wnioski i terminy składania wniosków:

  • we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zawarł z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.
  • terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Zakres wsparcia:

  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia:

  • do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Poradniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Poradnik dla Zamawiających usuwanie azbestu.

 

Weź udział we Wrocławskim programie usuwania azbestu!

 

Sko­rzy­staj z do­fi­nan­so­wa­nia - przy­stąp do “Pro­gramu usu­wa­nia azbe­stu i wy­ro­bów za­wie­ra­ją­cych azbest z te­renu Wro­cła­wia” re­ali­zo­wa­nego przez Wy­dział Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa Urzędu Miej­skiego Wro­cła­wia od 2012 roku.

 

Zamieścił: Sebastian Ucinek

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2022
web design by AGENA