Komunikaty Rada Osiedla Kowale Komunikacja miejska Kontakt Zasobnik Dyżury Radnych
25 Kwietnia 2019, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Pogoda Wrocław z serwisu

II Sesja Rady Osiedla Kowale z dnia 14 czerwca 2013 r.

    Tydzień po złożeniu ślubowania Rada Osiedla Kowale zebrała się już w lokalu przy ul. Kowalskiej 79. Obrady drugiej sesji otworzył Przewodniczący Rady Marek Żuk. Po podpisaniu listy obecności i zatwierdzeniu porządku obrad Radni wybrali komisję skrutacyjną w osobach: Aleksandra Iżykowska-Nowak, Marzena Mickiewicz i Stanisław Skowron. Przystąpiono do wyboru Zarządu Rady Osiedla.
W wyniku głosowań ukonstytuował się Zarząd Osiedla w osobach:

 • Przewodniczący Zarządu         -   Artur Kazimierowicz
 • Zastępca przewodniczącego  -   Sebastian Ucinek
 • Członek Zarządu                       -  Wioletta Gawrońska
 • Skarbnik                                     -  Michał Mierzejewski
 • Sekretarz                                    -  Anna Piwowarska - Jakób

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie ustnego sprawozdania ze zrealizowanych i podjętych działań w poprzedniej kadencji od Przewodniczącej Rady Marzeny Mickiewicz z którego sporządzono poniższą notatkę. Sprawozdanie sporządzono w punktach zawierających tematy, którymi zajmowała się Rada Osiedla mijającej kadencji.

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Marzeny Mickiewicz z działalności ustępującej Rady Osiedla Kowale.


1. Kanalizacja:

W pierwotnych ustaleniach realizację inwestycji przewidziano do 2015 roku. W 2011 roku rozpoczęto realizację planów przyłączy. W kwietniu 2012 roku powstał projekt i wydano pozwolenie na budowę, jak również wyrażono gotowość do spotkania z mieszkańcami.  Do wiadomości podano dwa możliwe terminy realizacji inwestycji:

 • do 2015 roku przy inwestycji współfinansowanej ze środków UE,
 • do 2017 roku przy inwestycji realizowanej wyłącznie ze środków własnych MPWiK.

O wyborze terminu decydować będzie pozyskanie funduszy ze środków UE i ma to nastąpić jesienią 2013 roku.
Pani Mickiewicz podkreśliła, że można zwrócić się do MPWiK o udostępnienie planów i wykonać sobie przyłącza we własnym zakresie.

2. Ruch na ul. Kowalskiej:

Podczas ubiegłej kadencji ustępująca Rada Osiedla pod przewodnictwem Pani Mickiewicz podjęła działania w zakresie:

 • wystąpienie do ZDiUM w sprawie nadmiernego ruchu i braku bezpieczeństwa na ul. Kowalskiej,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską i Policją w sprawie kontroli radarowej,
 • wystąpienie o budowę chodników i ścieżek rowerowych w okresie natychmiast po zakończeniu budowy kanalizacji,
 • wystąpienie do Komisji Bezpieczeństwa Drogowego w sprawie oświetlenia i oznakowania ulic. Otrzymano odpowiedź stwierdzającą prawidłowość w istniejącym oznakowaniu drogowym na terenie osiedla.

3. Hałas generowany przez zakłady produkcyjne firmy 3M:

Przewodnicząca Marzena Mickiewicz wystosowała do Wydziału Ochrony Środowiska pismo informujące o uciążliwości hałasu generowanego przez zakłady produkcyjne firmy 3M.
W wyniku czego we wrześniu 2012 roku odbył się pomiar hałasu (godzina 9 rano przy 3M i godzina 21 przy ulicy Ełckiej). W wyniku pomiaru stwierdzono, że hałas został przekroczony. Oczekuje się na informację zwrotną w sprawie.


4. Mienie komunalne:

Pani Mickiewicz wystosowała pismo w sprawie remontu domów komunalnych na Kowalach. W 2012 roku miał być dokonany przegląd tych obiektów. Na stronie: ZOJM. Rady są dostępne informacje w sprawie wniosków na remonty.

5. Współpraca ze SP nr 8:

W ramach zakończenia roku szkolnego Rada Osiedla  przeznaczała 400 zł na nagrody dla uczniów.

6. Festyn osiedlowy:

Rada Osiedla otrzymywała 3000 zł na ten cel od CIRS.

7. Poczta:

W wyniku zamknięcia poczty przy ul. Kowalskiej 60, na wniosek Rady uruchomiono agencję pocztową przy Kowalskiej 72.

8. Budżet Rady Osiedla:

Roczny budżet Rady Osiedla wynosi 20 268 zł.
CIRS przeznacza 33 000 zł rocznie na funkcjonowanie świetlicy i 8 000 zł na Klub Seniora.
Rada utrzymuje budynek Klubu Seniora i Świetlicę Środowiskową.
Rada zatrudnia 2 osoby na umowę zlecenie:
Panią Danutę Rzeźniewską prowadzącą Świetlicę Środowiskową,
Panią Weronikę Fedorską nauczycielkę języka angielskiego.Ostatnim punktem obrad było ustalenie następujących kierunków działań Rady Osiedla nowej kadencji:

 

 1. Działania w obszarze kanalizacji osiedlowej na które wchodzą: kontynuacja działań w zakresie budowy nowej kanalizacji deszczowej i ściekowej oraz działania polegające na utrzymaniu w sprawności technicznej elementów istniejącej kanalizacji deszczowej do momentu powstania nowej.
 2. Kontynuacja działań na rzecz spowolnienia ruchu na ulicach: Kowalskiej, Tczewskiej, Chłopskiej.
 3. Działania na rzecz budowy parkingu dla rodziców i nauczycieli na części boiska SP Nr 8.
 4. Kontynuacja działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości hałasu generowanego przez zakłady produkcyjne firmy 3M.
 5. Montaż piłkochwytów przy szkole oraz wyegzekwowanie zakazu wnoszenia alkoholu na teren szkoły.
 6. Działania na rzecz poprawy komunikacji.
 7. Działania na rzecz zapewnienia ciągłej pielęgnacji osiedlowej zieleni.
 8. Działania na rzecz wyznaczenia i utworzenia miejsca spotkań towarzyskich z możliwością spożywania napojów alkoholowych dla mieszkańców osiedla - „Kuźnia na Kowalach”.


Rada Osiedla ustaliła, że spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w ramach trzeciej sesji rady dnia 2 lipca 2013 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 8 .
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady Osiedla zamknął obrady drugiej sesji.

 

Opracowali: Anna Piwowarska- Jakób, Sebastian Ucinek

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2018
web design by AGENA